VOL002王雨纯写真套图44P王雨纯花漾

VOL002王雨纯写真套图44P王雨纯花漾

头痛身热自汗,与伤寒同。癫亦同此而痰火不甚,不似狂之火盛而暴也。

合分起伏,道各井然。有力为紧,弹如转索。

风者热也,精得湿热为败浊。一切中风瘫痪,痰涎壅塞,大便或通或结者,每服八九十丸,或加至百丸,永无秘结之患。

或各经病邪相犯,致任脉结滞,阴气不化使然。湿热受外寒,十味苍柏散。

不尔,可曝滓捣下筛,酒服方寸匕,不知,稍增之。 发汗则动经,身为振振摇者,服此汤。

四曰气疝,腹中乍满乍减而痛也。 虚劳虚烦不得卧,酸枣仁汤。

Leave a Reply